Arbetsmiljöpolicy

1. Mål & tankar för en hälsosam arbetsmiljö

En viktig strategisk fråga för oss i ledningen på SjukvårdsMäklarna är tveklöst en god, hälsosam och säker arbetsmiljö. Arbetsmiljön är en stor faktor som innebär många olika faktorer och varierar väldigt mycket då våra anställda arbetar runt om i hela landet på alla olika typer av verksamheter. Vårat mål är enkelt, utan en god arbetsmiljö är det svårt att uppnå en bra vårdmiljö! Alla har rätt till en god arbetsmiljö där hälsa, trivsel och säker vård uppnås dagligen!

SjukvårdsMäklarna erbjuder samtliga anställda samt medarbetare att ta del av våran arbetsmiljöpolicy. Alla bör ta sin tid att läsa igenom arbetsmiljöpolicy, det resulterar i att fler är medvetna om hur omfattande och betydelsefull en hälsosam arbetsmiljö är. Vi vill att våra arbetstagare och medarbetar ska vara uppmärksamma på arbetsmiljö, veta vad dom ska göra då dom noterat en avvikelse, hur ser SjukvårdsMäklarna på arbetsmiljö, vad den omfattar, vad finns det för hjälp att få.

Arbetar man inom vården ska det vara en självklarhet att man har en bra arbetsmiljö, men sådan är inte verkligheten. Har man inte en bra arbetsmiljö blir det svårare att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Många inom vården har en god arbetsmiljö medans många andra arbetar under förhållanden som är under all kritik.

Den ohälsosamma stressen som många tvingas arbeta med utan tillåtelse för återhämtning vill vi inte att någon ska arbeta med. Det finns flera viktiga förutsättningar för att nå en god och hälsosam arbetsmiljö, bland annat samarbete, en god ledning, organisering, utveckling, arbetsplanering, trivsel och riskbedömning. Alla på arbetsplatsen har en roll i arbetsmiljön, därför spelar öppenhet och attityd en stor roll. Samtliga medarbetare har rätt att föra fram sin talan om något känns eller är fel. Vi ska må bra på jobbet, varje medarbetare har ett personligt ansvar för hälsan och miljön. Uppmärksamhet och omgående rapportering av eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö. Rutiner och instruktioner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl ska följas med en självklarhet.

Som anställd hos SjukvårdsMäklarna har man möjlighet för en varierande arbetsmiljö och nya erfarenheter från flertalet arbetsplatser. Oavsett om man har ett kortare eller längre uppdrag framför sig har man rätt till en bra arbetsmiljö. Uppföljning med både vårdgivare och konsulter ska ske frekvent under hela uppdraget. Utvärderingar ska lämnas från både vårdgivare och konsult. Arbetsmiljön är allt på arbetsplatsen, och alla ska göra sitt yttersta för att alltid förbättra den! En trivsam miljö på arbetet innebär även en frånvaro av risker.

Som arbetsgivare erbjuder vi våra anställda företagshälsovård med kontinuerliga hälsokontroller för att förebygga skador, förbättra ergonomi och energi.

I Januari varje år ska ledningsgruppen för SjukvårdsMäklarna uppdatera, utvärdera och göra en slutsats av tidigare uppsatta mål. Sedan ska detta framföras till samtliga anställda, och då önskar vi även höra era åsikter och tankar. Alla ska ha en chans att delta i förbättringen av arbetsmiljön!

2. Roller i arbetsmiljöarbetet

a. SjukvårdsMäklarnas ansvar som arbetsgivare

Som arbetsgivare har vi en stor betydelsefull roll i att våra konsulter och anställda får uppleva en god arbetsmiljö. Oavsett om du som arbetare är anställd på kontoret eller är på uppdrag hos en vårdgivare. Vi har skyldighet att förebygga, åtgärda och följa upp ohälsa och olyckor på arbetsplatsen.

Som konsultchef / ansvarig på SjukvårdsMäklarna har man ansvar att följa upp och se över arbetsmiljön för konsulter på bemanningsuppdrag. Att inom sina befogenheter hjälpa till att främja arbetsmiljö och hälsa. VD skall alltid informeras när befogenheterna inte räcker eller åtgärd behövs. Rollen som arbetsgivare innebär att vi ansvarar för våra anställda, de skall trivas, må bra och känna sig säkra på jobbet. Vi ska se till att informera de anställa så det inte råder tvivel vad som gäller på arbetsplatsen vad gäller rutiner och instruktioner. Om vi uppmärksammas att det finns en risk för negativ påverkan av arbetsmiljö eller hälsa på arbetsplatsen, skall vi omgående ta reda på vad risken är och hitta en åtgärd.

b. Kund / Vårdgivare vid bemanningsuppdrag

Kunden har ett stort ansvar vad gäller arbetsmiljö och hälsa för våra konsulter vid bemanningsuppdrag. Vårdgivaren ska se efter och förebygga att konsultens hälsa, välmående och arbetsmiljö. Arbetsmiljön hos våra kunder ska inte utsätta arbetstagaren för ohälsa, olycksfall eller risker vad gäller personlig, medarbetares eller patienters säkerhet. Vårdgivaren är arbetsgivare och därav skall samtliga lagar, regler och trivsel vad gäller arbetsmiljö. Kunden har ett ansvar att alltid omgående rapportera till SjukvårdsMäklarna vid eventuella händelser eller misstankar om ohälsa på arbetsplatsen.

c. Arbetstagare / Anställd

Som arbetstagare har du ett ansvar i miljöarbetet att bland annat rapportera risker, tillbud, sjukdom, olycksfall. Du ska vara uppmärksam på dina och dina medarbetares yrkeskompetens, respekt och behandling av patienter och andra medarbetar. Vid åsikt om bristfälligt utfört arbete, händelse eller tillbud hos medarbetare ska detta alltid rapporteras till närmaste ansvarig på berörd arbetsplats eller med närmaste ansvarig på SjukvårdsMäklarna så kontaktar vi kunden. Du skall alltid behandla alla jämlikt oavsett härkomst, religion, kön, ålder eller politiska åsikt. Uppträd respektfullt och professionellt mot såväl verksamhetens egendom, personal, medarbetare och kollegor.

3. Om arbetsmiljö

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet fungerar. Det gör arbetsgivaren genom att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. För att arbetsgivaren ska kunna upptäcka risker och brister i arbetsmiljön ska arbetsgivaren samverka med skyddsombud och arbetstagare.

Skyddsombudens roll

Skyddsombudens främsta uppgift är att övervaka arbetsmiljön och att arbetsgivaren uppfyller lagens krav. Skyddsombud har rätt att stoppa arbetsuppgifter som kan vara riskfyllda och innebära fara för liv och hälsa.

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljön brukar ofta delas in i fysisk och psykosocial (psykisk och social) arbetsmiljö. Fysisk arbetsmiljö är exempelvis arbetsplatsens utformning såsom belysning, luftkvalitet, ventilation, buller och inredning och utrustning. Medan psykisk arbetsmiljö mer handlar om arbetstagarens upplevelse och tolkning av sin arbetssituation utifrån samspelet mellan medarbetarna på arbetsplatsen. Exempel är negativ stress, dåligt arbetsklimat, hög arbetsbelastning, konflikter, kränkningar, trakasserier och oro inför förändringar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetsmiljön är ett gemensamt ansvar på arbetsplatsen, där huvudansvaret vilar på arbetsgivaren. Arbetsgivarens ansvar är att arbeta förebyggande med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljösamarbetet ska ske i samverkan. Skyddsombudet är ofta en facklig förtroendevald. Skyddsombudet ansvarar för att ta hänsyn till arbetsplatsens intressen i arbetsmiljöfrågor. Däremot ansvarar skyddsombudet inte för arbetsmiljön. Som arbetstagare har du ett eget ansvar att anmäla eventuella risker och/eller brister till arbetsgivaren eller till skyddsombudet.

4. Företagshälsovård till dina anställda

Vårt erbjudande

SjukvårdsMäklarna erbjuder samtliga tillsvidareanställda företagshälsovård vid behov. Då vi ser det som en investering i våra anställda, för deras skull och för att sänka sjukfrånvaro och sjukskrivningar.

Hälsoundersökningar

Kontinuerliga hälsoundersökningar bör ske efter följande intervaller baserat på ålder:

0-40 år, vart tredje år.
40-50 år, vart annat år.
50+, varje år.
Självklart är detta endast en riktlinje och individuell bedömning kan behövas.

Arbetsmiljö och säkerhet

Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön och skador hos dina anställda. Om en arbetsgivare inte har tillräcklig tid eller kunskap att minska riskerna på arbetsplatsen kan företagshälsovård anlitas. Hjälpen blir då ett komplement till det egna arbetsmiljöarbetet.

Organisationsförändringar och planering

Det är en fördel om företagshälsovården är med vid organisationsförändringar och ser över hur förändringarna kan påverka arbetet. Företagshälsovården kan också anlitas vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder, och även vid inköp av maskiner och utrustning.

Arbetsanpassning och rehabilitering

Företagshälsovården kan hjälpa till med arbetsanpassning och rehabilitering för dem som har blivit sjuka. De kan också hjälpa till med rutiner för hur man fångar upp tidiga tecken på att någon mår dåligt och hur kontakten med sjukskrivna ska skötas.

En expertresurs

Det som gör företagshälsovården speciell är att det är en expertresurs där det jobbar personer med olika typer av kunskap inom olika områden, som till exempel arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik. Det gör att man inte behöver vända sig till flera ställen för att få hjälp med arbetsmiljö och hälsa.

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Om SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete, även kallat SAM, är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Föreskrifterna gäller för alla arbetsgivare, även då man hyr in personal/arbetskraft.

Arbetsmiljöarbetets Syfte

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsmiljöarbetet skall vara en naturlig del i den dagliga verksamheten, de omfattar alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som påverkar arbetsmiljön.

Delaktighet

Alla arbetstagarna, skyddsombuden och ansvariga ska ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.