Jämställhets- och mångfaldspolicy

Syftet med denna policy är att tydliggöra hur SjukvårdsMäklarna arbetar med att främja jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Genom att utgå från ett normkritiskt perspektiv med jämställdhetsintegrering som metod, undersöks och medvetandegörs om hur normer påverkar och samverkar i verksamheten. Arbetet med att integrera jämställdhets- och lika villkorsfrågorna sker i SjukvårdsMäklarnas hela verksamhet, så väl i mötet mellan människor som i styr- och beslutsdokument. Möten organiseras och genomförs på ett sådant sätt att alla som medverkar, kommer till tals och blir lyssnade på. Resurser för att bedriva ett normkritiskt jämställdhetsarbete som vilar på diskrimineringslagstiftningen ska avsättas och framgå av budget för verksamheten.

Policyn utgår från Diskrimineringslagstiftningen (2008:567). Lagen ska främja lika rättigheter och möjligheter för medarbetare samt motverka diskriminering och trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det handlar om att skapa en god arbetsmiljö för medarbetare där alla är sedda och behandlas lika eller likvärdigt, vilket ytterst berör kvalitén i mötet med samarbetspartners och medborgare. För att åstadkomma detta har SjukvårdsMäklarna identifierat följande övergripande medel:

Ledarskap och medarbetarskap

Varje medarbetare har ansvar för att behandla medarbetare med ömsesidig respekt och arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för alla genom att tillsammans aktivt arbeta för att skapa en intern kultur som är inkluderande och tillåtande. Ett särskilt ansvar vilar dock på Sjukvårdsmäklarnas föreståndare och ledningsgruppen som ska vara pådrivande när det gäller dessa frågor.

Bemötande

Medarbetare och ledningsgrupp tar ett gemensamt ansvar att använda ett bemötande som bidrar till trygghet och ömsesidig respekt. Det handlar om det direkta mötet.

Beslutsfattande

Beslut som fattas ska vara jämställdhetsintegrerade, vilket innebär att förberedelser och underlag för att fatta beslut har tagit hänsyn till utfallet av beslutet i ett jämställdhetsperspektiv.

Möten

Möten och konferenser där medarbetare ges möjlighet till inflytande och delaktighet i arbetet förläggs i största möjliga mån mellan klockan 09:00-15:00 för att främja möjligheten för vårdnadshavare att hämta och lämna barn i barnomsorg.

Balans mellan arbete och privatliv

Arbetet planeras och genomförs så att alla medarbetare kan förena arbete, privatliv och föräldraskap.

SjukvårdsMäklarna Sverige AB
Org nr. 556922-0469

Rekrytering

Tillsättning av lediga befattningar ska ske på ett sådant sätt att alla sökandes kompetens synliggörs och bedöms utifrån aktuell kravprofil. Kravprofiler skall skrivas så att de inte utestänger vissa grupper på osakliga grunder.

Verksamhetsutveckling

Ledningsgruppen ska verka för att integrera jämställdhet- och lika villkorsfrågor i utformning av mål, strategier, uppföljning och utvärdering av verksamheten.