Miljöpolicy

Vår verksamhet bygger på att tillhandahålla tjänster, i form av bemanning av konsulter inom hälso- och sjukvården i Sverige. Med mänskligt och pålitligt tänk, ger vi inte bara kunder en välfungerande verksamhet, vi uppmuntrar även alltid miljömedvetenhet.

Den här miljöpolicyn är vår grund till hur vi aktivt skall eftersträva en förbättrad och mer hållbar miljö. Syftet för vår policy är för att lyfta de delar av vår verksamhet som har en negativ inverkan på miljön, hur vi skall arbeta för att förminska vår miljöpåverkan.

Sjukvårdsmäklarna följer och tillämpar adekvat lagstiftning, bindande krav samt övriga krav som ställts inom på vår verksamhet inom området. Årligen uppdateras vår miljöpolicy varpå eventuella nya riktlinjer identifieras och omsätts i handlingsplaner kopplat till bolagets miljömål.

Sjukvårdsmäklarna uppmuntrar aktivt miljöarbete tillsammans med kunder, konsulter och leverantörer. Genom samarbete kan vi tillsammans främja en bättre miljö.

Vi uppmuntrar alla anställda under våra gruppmöten att kontinuerligt komma med förslag om hur vi kan förbättra vårat miljöarbete. Detta är till för att öka medvetenheten hos anställda samt involvera dom i ett aktivt miljötänk.

Den ansvarig som har i uppgift att se efter så vi följer de lagkrav och vårat miljöarbete, är Operativ chef samt delegerar ansvar till våra anställda. Samt ansvarar över att säkerhetsställa att våra interna riktlinjer om miljö följs.

Konsulter som är ute på arbete följer kundens miljöpolicy.

Det övergripande miljöarbetet utgår ifrån vår vision och långsiktiga miljömål för en hållbar verksamhet som har en minimal miljöpåverkan.

Vår viktigaste punkt i vår miljöpolicy är att årligen kontrollera hur vårat miljöarbete fortskrider och utvecklas. Dessa kontroller görs årligen med av ledningen. Miljöpolicyn ska löpande granskas och uppdateras så den alltid är relevant mot verksamhetens arbetssätt och ändamål.

Operativ chef ska se till så övrig personal har god kunskap om vår miljöpolicy och tydligt kommunicera miljöarbetet med samtliga anställda. Förbättringsåtgärder och förslag till miljöpolicyn välkomnas alltid och tas upp med ledningen inför nästa revision av miljöpolicyn.

SjukvårdsMäklarna Sverige AB
Org nr. 556922-0469

Miljöaspekter

Sjukvårdsmäklarna arbetar aktivt för att minska företagets miljöpåverkan, åtgärda eventuella brister inom området och aktivt förbättra vårat miljöarbete.

Resor

Resor till och från arbetsorten eller arbetsplatsen är vår absolut största miljöpåverkan.

Konsulter som varje vecka har lång resväg avger ett stort utsläpp vilket vi ska minimera i den mån det går. Kostnaden ska inte vara en övervägande faktor om miljövänligare alternativ finns.

Vi ska alltid försöka erbjuda konsulter arbete så nära deras bostadsort som möjligt. Vid beställningar av personal ska vi alltid leta efter konsulter inom närområdet först. Det leder till ett lägre utsläpp och mindre miljöpåverkan. Att leta efter konsulter i närområdet till våra uppdrag och avtal ger oss kontaktnät lokalt, för att i framtiden se till så lokala konsulter tillsätts hos kund.

Då tillfälle uppstår att resor måste utföras, ska vi alltid ta hänsyn till miljöpåverkan och uppmuntra konsulterna om att resa på det miljö smartaste sättet. Helst promenad eller cykel om möjligt. Exempelvis kollektivtrafik istället för bil och flyg.

Pappershantering & utskrift

Vårt bolag är nästintill helt digitaliserat idag, dock uppkommer tillfällen då pappers utskrivs behövs göras. Vi ska i förstahand uppmuntra till digitala avtal och informera miljöpåverkan av pappersutskrifter.

Utskrift av papper kan ha en stor negativ miljöpåverkan, vissa företag skriver ut stora mängder papper helt i onödan. Vi använder oss av digitala lösningar för avtal, kommunikation och signeringar. Att använda sig av digitala lösningar effektiviserar våran arbetstid och vi slipper administrativ hanteringen att spara och arkivera mängder av dokument.

Inköp

Inköp av material och utrustning kan ha en negativ påverkan på miljön.

Oavsett inköp ska vi ta hänsyn till flera aspekter så som frakt, miljömärkning & hållbarhet.

Vi ska alltid vid möjlighet välja det mer miljövänligare alternativet och inte prioritera kostnaden.

Vid inköp ska vi i största möjliga mån beställa från en och samma leverantör samt koordinera samordnade inköp. Det innebär att om vi kan beställa flera produkter samtidigt ska det göras vilket minskar antal tillfällen för beställningar, utkörningar och mottagande. Vilket sparar på både tid och miljö.

Återvinning

Sjukvårdsmäklarnas arbete sker i kontorsmiljö och från vår verksamhet uppkommer det dagligt avfall av olika slag, exempelvis kartonger, matavfall och plast. Vi strävar efter att minimera avfallen och hantera de avfall som uppkommer på ett miljöriktigt sätt. Det gör vi genom att källsortera de avfall som uppstår.

SjukvårdsMäklarna Sverige AB
Org nr. 556922-0469

Energi

Vi hyr idag kontor på kontorshotell, tillsammans med flera företag. Där följer de dom riktlinjer och regler som krävs för en miljövänlig arbetsplats. Vi har inte möjlighet att påverka val av elleverantör då det är hyresvärden som står för elnät och abonnemang.

Därför är det av stor vikt att vi på Sjukvårdsmäklarna ska vara medvetna och hantera energi på ett miljösmart sätt. Ansvaret ligger hos våra anställda att tillsammans hjälpas åt att inte förbruka onödig energi.

Vi ska därför alltid se till att Stänga av elektronik när de inte används, ansluta apparater för laddning skall endast ske vid behov, Släcka lampor och stänga av ventilation när vi inte är i rummet. Resultatet blir inte bara en lägre elförbrukning utan livslängden på elektroniken förlängs.

Miljömål

Genom våra miljömål vill vi uppnå en reducerad miljöpåverkan. Varje år analyseras aktuella miljöaspekter och mål. Genom det gör vi en bedömning över vad som ska prioriteras och tilläggas för vi som verksamhet ska minimera vår miljöpåverkan i största möjliga grad.

Minska resor

Vi skall gentemot föregående år minska antal bokade resor med flyg eller bil och byta ut dessa mot miljövänligare alternativ såsom tågresor.

Målet mäts genom att kontrollera vilka konsulter som fått utbetalt för resor eller reseersättning under året och jämföra mot föregående års mätning, det görs via utdrag i vårt CRM system.

Mindre konsulter som arbetar på annan ort

Vi ska gentemot föregående år ha färre konsulter som reser iväg för att arbeta på annan ort. Det ska vi göra genom att mer intensivt leta efter lokala konsulter och uppdrag.

Målet mätas mot förgående år med antal konsulter i andra arbetsorter som är inlagt i vårat CRM system, kan vi kontrollera antalet resor som gjorts under året.

Pappershantering

Vi skall gentemot förgående år ha färre pappersavtal med kunder och konsulter. Vi skall alltid erbjuda i förstahand digital signering med nya och gamla konsulter. Det skall mätas antal digitala gentemot pappersavtal med förgående år.

Vi mäter detta för varje år genom att se över antalet bokade mot avtal samt antal nya kunder mot avtal. Det kan vi göra via vårat CRM system som håller i alla dokument.

Vi skall tillsammans med våra mål följa de lagar och krav som ställs mot vår verksamhet, för att resultera i att vi når en förbättrad och hållbar miljö.